Проектът ВТ2019 препозиционира Велико Търново от град на миналото в град на бъдещето

20 August 2014

Инициативата Европейска столица на културата предлага уникален шанс да се използват възможностите на Велико Търново за иновативното му представяне пред Европа и света. Целта е освен историческия потенциал и уникалната атмосфера да се подобрят възможностите в областта на културата по модерен и привлекателен начин и да се създаде нов и свеж дух на града. Така Велико Търново ще стане по-динамичен и европейски и най-важното: ще стимулира и подкрепя гражданското участие за постигане на устойчив икономически растеж, висока степен на щастие и благополучие. Кандидатурата е уникална възможност за града и региона да се изгради и реализира дългосрочна културна стратегия.

Велико Търново има богато и уникално историческо и културно наследство, отразяващо отношения, влияния и различни връзки между града и останалата част на света през вековете. Космополитното минало на Велико Търново е неговата международна „запазена марка“ . Същевременно градът е жива и динамична съвременна общност. Основната цел на кандидатурата е възстановяване на връзката на града с творчеството и иновациите, като се постави във фокуса изкуството и културата и се активира широко гражданско участие и достъп до всички културни форми.

Проектът ВТ2019 ще препозиционира образа на Велико Търново от град на миналото в град на бъдещето на национално и глобално ниво. Чрез него щe се разширят и задълбочат връзките в рамките на общността и ще се повиши участието на гражданите в културните и творчески дейности не само като потребители, но и като създатели на културен продукт.

ВТ2019 приема изкуството и културата като инструменти за възраждане на града, които ще окажат положително влияние върху социалното и икономическо развитие и околната среда. Затова и идеята за ролята на изкуствата, културата и творчеството за повишаване благосъстоянието на хората и обществото, не само в икономически аспект, но и като усещане за щастие, е основополагаща в кандидатурата ни. Тя изцяло се вписва в мотото „Творим щастие“ – семпло, привлекателно послание, фокусирано върху ежедневието, но и непрекъснат процес.

Програмата за 2019 година във втория етап на конкурса за Европейска столица на културата е организирана въз основа на пет теми: • Културни крепости • Отворени културни врати • Културни маршрути • Гнезда на щастието • Cultura Ex-Machina.

През 2019 година ще се реализират основно проекти, създадени специално за тази година по първите 4 теми. Проектите по петата тема ще бъдат изпълнени в периода от 2015 до 2020 година и тяхната цел е  изграждане на капацитета на екипа, провеждане на изследвания, събиране на данни, работа в мрежа, работа в екип с общината като стратегически партньор и др.

Символично програмата следва линейния маршрут от историческата крепост, през портите й, преминава по пътищата извън крепостта, като “засява“ нови културни семена и променя традиционната среда през призмата на иновативността.

Програмата е широко отворена и насочена към всеки, мотивиран да участва като артист и зрител, и провокира създаването на активни връзки и контакти между всички участници – творци, публика, доброволци и т.н.

Изборът на проекти започна още през 2012 година с отворена покана. Ард борд, формиран през 2013 година от представители на артистичната и културна общност на града, селектира предложенията и оформи програмата за 2019 година по редица критерии: европейско измерение на събитието; иновативност и ново качество; високо артистично ниво; устойчиво партньорство; фокус върху младите хора и др.

Проектите по тема „Културни крепости“ представят културното наследство на града в европейски контекст като натрупване на културни достижения и генератор на икономически ползи за общността. В „Отворени врати“ са включени проекти за съвременно изкуство и тенденции с богата кураторска програма. Чрез темата „Културни маршрути“ се предлага духовно и познавателно пътешествие в Европа на единството и многообразието. Маршрутите отвеждат до мрежи от хора, места, теми, разкази и легенди, свързващи Велико Търново с Европа. Проектите са своебразни творчески маршрути по пътя на азбуката, хляба, виното, златото, градините, ромите, пътна карта на щастието и др. Проектите в „Гнезда на щастието“ пренасят творческия заряд върху различни места с важна културна функция – читалища, учебни заведения, квартали, социални клубове, села, различни общности, бизнес и др.

Cultura Ex-Machina проправя пътя на творческите идеи, на бизнеса, новите граждански инициативи, пространства и политики от 2015 до 2020 година. Тук влизат проекти за създаване на работа в мрежи, проучване на добри практики, образование, обучения, създаване на творческа лаборатория, на нови пространства за култура и изкуство.

Важна част в кандидатурата на Велико Търново е изграждането на градска инфраструктура. Тя включва обновяване на паркове, пешеходни и вело алеи, на новия градски център в района на Старото военно училище, подобряване на средата, мобилността и достъпността в жилищните квартали, реновиране на музейни и културни сгради и др.

Общият бюджет на проект ВТ2019  е 59 795 000 евро, от които 20 000 000 евро са оперативни разходи и 39 797 000 евро капиталови разходи. Предвижда се приносът на обществения сектор да е 16 000 000 евро (80 %), а на частния сектор 4 000 000 евро  (20%).

НАГОРЕ