Финален доклад на международното жури за избор на български град Европейска столица на културата през 2019 година

9 Октомври 2014

Велико Търново

Слоганът на програмата, предложена от Велико Търново, е „Творим щастие”. Фокусът на програмата беше разширен след предварителния етап на конкурса, допълвайки абстрактната идея за щастието с конкретна програма и ясни стъпки за осъществяването й. Целите на кандидатурата са: да трансформира имиджа на Велико Търново в иновативен, творчески град, надграждайки имиджа на град, известен с богатото си културно наследство (и свързания с него туризъм); да разшири и задълбочи мрежите в града и в цяла Европа; да развие концепцията за щастието заедно със съмишленици от целия свят, работещи върху същата идея. Над 65% от БВП на града идва от туризма, културата и образованието.

Културната стратегия на града е в процес на развитие. Журито беше информирано, че кандидатурата за ЕСК е в съответствие с подготвяната стратегия.

Програмата е структурирана в пет теми:

• Културни крепости;

• Отворени културни врати;

• Културни маршрути;

• Гнезда на щастието;

• Cultura Ex-machina.

Кандидатурата има подкрепата на всички политически партии и регионални власти. През последните години между 13% и 9% от бюджета на града са разпределени за култура. Това е голям процент в сравнение с другите градове-кандидати и като цяло с другите градове в България.

Предложеният оперативен бюджет е 20 млн. евро, от които 14,5 млн. са за дейности от програмата, 4 млн. са за маркетинг и 1,5 млн. за персонал и администрация. Основните източници на финансиране са общината - 8 млн. евро, правителството - 5 млн., частният сектор - 4 млн., регионалните партньори - 1 млн. и 2 млн. от Европейския съюз. Средствата от ЕС не включват финансирането от фондовете за регионално развитие и възможно бъдещо финансиране по програми с конкурсен характер като Творческа Европа.

В презентацията си членовете на екипа на Велико Търново представиха значителните промени към техния подход и свършената работа от етапа на предварителния подбор до настоящия момент. Тяхната цел е да променят манталитета на гражданите с помощта на културата и да насърчават гражданското участие чрез културата като двигател на растежа. Съществува необходимост да се работи за баланс на съществуващия модел за туризъм от еднодневен туризъм към по-дългосрочен престой. Културата се възприема в по-широк контекст, например в контекста на връзката между поколенията и опазването на околната среда. Концепцията на представянето бе изградена около всеобщи основни ценности и фактори като щастието, хляба, децата, семейството и международна общност, която създава нови практики в изкуството и начин на живот в един малък български град, историческата столица на Второто българско царство.

Журито потърси допълнителни разяснения по редица въпроси. Включително относно участието на творците и творческия елемент в кандидатурата, вътрешната връзка между културното наследство и съвременното изкуство, ролята на местните културни центрове-читалищата, концепцията за „Волвокс”, относно използването на термина „крепост”, връзката с други културни маршрути например културните маршрути на Съвета на Европа, относно намаляването на бюджета от етапа на предварителен подбор.

Оценка на журито

Журито даде висока оценка на стратегическите цели на града и желанието да разнообрази туристическия продукт. Поставената цел, градът да се утвърди като център за създаване на съвременно изкуство и за творческите индустрии, е амбициозна и е споделена цел за много европейски градове. Кандидатурата си поставя за цел да интегрира по-добре голямата студентска общност в гражданския живот, което е отново важна и актуална общоевропейска тема. Тези елементи дадоха на кандидатурата добро въведение на стратегическо ниво за Европейското измерение. Журито отбеляза направените стъпки за привличане на международна публика в града за първата световна конференция на местните общностни културни центрове. Журито отбеляза направените стъпки към използването на ролята на културата за социалното развитие в проекти за панелните блокове, съвместно с европейски партньори.

Журито прецени, че макар градът да е идентифицирал предизвикателствата, които стоят пред него и ги е поставил в Европейски контекст, предложената програма не е достатъчно разгърната, за да ги преодолее. Вероятно причината е в промяната на посоката, която е претърпяла между етапа на предварителния и окончателния подбор. Предвид очевидното и богато културно наследство на града и поставената цел градът да се утвърди като център за съвременни изкуства и архитектура, очакванията на журито бяха за по-иновативен, по-смел и с повече предизвикателства проект.

Журито прецени, че Европейското измерение не бе достатъчно изразено, както по отношение на участието на широк кръг от културни оператори и творци в Европа, така и по отношение на адресирането на общите европейски теми. Например проектът за свързване на старите европейски столици е интересна идея, но би следвало да е основан на съвременната ситуация и опит, а не на историческото минало. Както бе споменато по-горе, градът се идентифицира с европейските теми, но журито прецени, че те не бяха изведени достатъчно ясно на преден план в програмата. Предложените проекти с италианските градове-финалисти бяха ограничени по обхват на този етап.

В своят заключителен доклад международното жури, което взе решение за избор на български град Европейска столица на културата през 2019 година оценява високо постиженията в рамките на кандидатурата на града и региона. С позитивен знак е отбелязано разработването на Стратегия за развитието на културата във Велико Търново и региона до 2024 година. Този факт подчертава стремежът към устойчивост и акцентира на водещото място, което културата и културните индустрии, културният туризъм, образованието и науките имат за развитието на града и региона.

Журито оценява по достойнство избора на тема и слоган на кандидатурата. Ролята на културата за устойчивото развитие, на града, региона и общността също са високо оценени. Следването на водещите европейски тенденции в рамките на кандидатурата – въвличането на гражданите в културният процес и превръщането на студентската общност в част от важните обществени тенденции също получават заслужено признание. „Поставената цел, градът да се утвърди като център за създаване на съвременно изкуство и за творческите индустрии, е амбициозна и е споделена цел за много европейски градове е друга от позитивните констатации на журито.

Велико Търново продължава работата си по стратегическите проекти и теми, разработени в процеса на подготовка на кандидатурата. Старата столица ще си партнира активно както с избраният за Европейска столица на културата град Пловдив, така и с другите два града участвали във финалната надпревара София и Варна в реализирането на съвместни проекти и събития.

Велико Търново очаква подкрепа от Министерство на културата на базата на предварително постигнато споразумение за финансова подкрепа в реализацията на водещите проекти, разработени по време на кандидатстването.

 

НАГОРЕ