Организация

Създадената структура позволява всички да бъдат ангажирани в процеса на подготовка на кандидатурата и да се присъединят към събитието. Тази кандидатура е общо дело – всички трябва да се включат в процеса. Вие сте част от екипа!

Нашата кандидатура е организирана по следния начин:

 

Фондация „Велико Търново 2019”

 

Това е една нова структура, която отговаря за изпълнението на програмата. Фондацията се ръководи от борд, съставен от представители на местната общност, включително представители на общината, бизнеса, гражданското общество, културните и артистични среди и университета. Бордът е върховното управително тяло на фондацията и в него са представени възможно най-широко всички партньори.

Бордът е отговорен за стратегическото планиране и управление на дейността на фондацията. Всички важни решения се вземат или одобряват от Борда.

 

Офис на проект „Велико Търново 2019”

 

Офисът на проекта представлява екип от професионалисти от различни националности. (изпълнителен директор, артистичен директор, мениджър връзки и комуникации, администратор).

Те са в основата на всекидневното изпълнение на проекта в унисон със стратегическите политики, разработени от Борда. Офисът отговаря за връзките с обществеността и маркетинга на програмата, планирането, графика, организацията и провеждането на събитията, както и тяхното отчитане и мониторинг.

 

Още полезен принос

 

Освен Фондацията и Офиса за управление, част от екипа са и важни съвещателни органи като: Консултативен съвет по изкуствата (борд) – съставен от представители на културната и артистична общност, които правят анализи и изготвят препоръки към програмата.

Екип за наблюдение и оценка – група от експерти, които имат за задача да оценят до каква степен проекта се придържа към обявените си цели по време на подготвителния период и след това.

НАГОРЕ